Disclaimer

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van artsen. De lezer wordt verzocht voor gezondheidsaangelegenheden een arts te raadplegen, en dan vooral in het geval van symptomen die een diagnose of medische aandacht vereisen.

Deze website en zijn inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd.

  • Ongepast of onrechtmatig gebruik vormt een inbreuk op de auteursrechten en is een strafbaar misdrijf.
  • De originele informatie van deze website mag enkel gebruikt worden als de bron duidelijk vermeld wordt.

Cookies

www.spermadonor.be maakt gebruik van cookies om het functioneren van de website te vergemakkelijken.

Algemene clausule over de persoonlijke levenssfeer

Door zich toegang te verschaffen tot de website www.spermadonor.be verklaart de internetgebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij/zij aan het UZ Brussel de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

UZ Brussel eerbiedigt de privacy van de internetgebruikers overeenkomstig de geldende wetgeving.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is UZ Brussel, gevestigd in 1090 Brussel, Laarbeeklaan 101.

De persoonsgegevens van de internetgebruiker die via de website www.spermadonor.be worden verzameld, worden door UZ Brussel enkel verwerkt voor fondsenwerving en het toezenden van informatie over de activiteiten van UZ Brussel. Deze gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden. De internetgebruiker laat de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens zijn de personeelsleden van UZ Brussel en de andere vennootschappen van de groep UZ Brussel.

De internetgebruiker heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door UZ Brussel, of door een andere vennootschap van de groep UZ Brussel, worden verwerkt en kan, desgevallend, onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

De internetgebruiker kan zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen de verwerking van gegevens die op hem betrekking hebben voor doeleinden van commerciële prospectie. De persoonsgegevens van de internetgebruiker worden door UZ Brussel strikt vertrouwelijk verwerkt.

Verantwoordelijke uitgever

Centrum voor Reproductieve Geneeskunde UZ Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Jette